Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Wadowice: Podział działki położonej w Lanckoronie wraz z przygotowaniem dokumentów do wniosku o wydanie decyzji Wojewody stwierdzającej przejęcie na własność Powiatu Wadowickiego działki zajętej pod drogę powiatową
Numer ogłoszenia: 61635 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki , ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8734200, faks 033 8232433.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wadowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podział działki położonej w Lanckoronie wraz z przygotowaniem dokumentów do wniosku o wydanie decyzji Wojewody stwierdzającej przejęcie na własność Powiatu Wadowickiego działki zajętej pod drogę powiatową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie podziału działki 8169/1 położonej w Lanckoronie wraz z przygotowaniem dokumentów do wniosku o wydanie decyzji Wojewody stwierdzającej przejęcie na własność Powiatu Wadowickiego działki zajętej pod drogę powiatową w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 poz. 872 ze zmianami). Przygotowanie dokumentacji określonej we wniosku jest niezbędne w celu regulacji prawnej działki zajętej pod pas drogi powiatowej 1729K. Opracowanie dokumentacji winno obejmować:wykonanie projektu podziału nieruchomości w 4 egzemplarzach; wykonanie wykazu zmian gruntowych (może znajdować się na projekcie podziału) w 4 egzemplarzach; trwałe zastabilizowanie załamania granic pasa drogowego; poświadczone (przez geodetę) prawo własności z Ksiąg Wieczystych z badaniem wszystkich działów, z wykazaniem podstawy wpisu prawa własności dotychczasowych właścicieli na dzień 31.12.1998r oraz aktualnych, ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego itp. w 1 egzemplarzu;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające wymagane uprawnienia tj. - kierownik prac legitymujący się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu nr 2 - rozgraniczenia podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz 1287 z późn. zm.). Ocena spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenia, wykaz oraz inne dokumenty dołączone do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego w przypadku: przesunięcia terminu wykonania umowy o którym mowa w § 3 z powodu trudnych warunków atmosferycznych (długotrwałe opady deszczu); działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (III piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2013-05-02 10:30:00
termin składania ofert minął 3 lata temu
2013-04-23
data publikacji ogłoszenia

0,00 PLN
wartośc wadium
Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

Strony ogłoszenia

 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×