Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: CLAR SYSTEM S. A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz terenów przyległych. 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Zakres zamówien ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.” tj. usługa utrzymania czystości pomieszczeń biurowych u ( ... )

Przedmiotem zmówienia jest usługa stałego sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby ARiMR Łódzkiego Oddziału Regionalnego i 21 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz ut ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Kole. Wykonawca zapewnia sprzęt personel, preparaty czyszczące i dezynfekcyjne. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania w budynkach Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 2d. Wykonawcy przystępujący do postępowan ( ... )

Postępowanie prowadzone było dla dwóch części opisanych poniżej: CZĘŚĆ I usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2 wraz z utrzymaniem czystośc ( ... )

Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych w oddziałach szpitalnych, bloku operacyjnym, poradniach specj ( ... )

Wykonanie usług portierskich, stróżowania i dozorowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, przy ul. Uzdrojowej nr 2 oraz Hotelu Pracowniczego Szpitala wojewódzkiego w P ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Płocku, Sądzie Rejonowym w Sierpcu i Sądzie Rejonowym w Gostyninie. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątan ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Lubaniu ul. Armii Krajowej 31 oraz na terenie przyległym do budynku. Zakres usług częstotliwość wykonywania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i ich posesji, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i środków o nie n ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje stałe kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, węzłów sanitarnych, klatek schodowych i korytarzy w budynkach biurowych zlokalizowanych przy ul. Nowej 4, ul. Nowej 3 ( ... )

Przedmiot zamówienia podzielony jest na III części i obejmuje prace dotyczące sprzątania obiektów rekreacyjno-sportowych i terenów zewnętrznych położonych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 7 – część ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego. Szczegółowy zakres usługi określa Załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest świadczenie usługi sprzątania i pielęgnacji pomieszczeń w budynkach, parkingów, chodników, terenów zielonych na podległych terenach zewnętrzny ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie usług sprzątania w budynkach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, obejmujący 2 zadania: Zadanie 1- Sprzątanie Gmachu Głównego i Gmachu Dydakty ( ... )

Wyszukano w czasie : 444 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:45:53