Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp.j

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Zakres robótobejmuje: - Remont 4 przepompowni na istniejącej sieci zgodnie z pkt 2 warunków GZWiK w Bochni z dnia 21.10.2013 znak: GZWiK.7033.281.2013; - Przygotowanie terenu pod budowę, roboty zie ( ... )

1) Kanalizacja grawitacyjna wraz z podłączeniem istniejących budynków do sieci - wg zakresu określonego w projekcie zamiennym i podstawowym. Zakres sieci (nr studzienek z projektu zamiennego): a) A14 ( ... )

Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno ciśnieniowej w m. Radłów uzupełnienia gmina Radłów. Zakres robót obejmuje wykonanie: Rurociąg PVC 200 mm Rurociąg PVC 160 mm Rurociąg PE HD 110 mm Rurociąg PE ( ... )

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Krzyszkowice w gminie Kazimierza Wielka - Zadania nr 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)Dane techniczn ( ... )

Na zakres rzeczowy zamówienia składa się wykonanie robót polegających na: ETAP I Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasturka kanał sanitarny A,B,C,D,L,M,O,N(N1-N31)- o łącznej długoś ( ... )

Roboty dodatkowe przy realizacji zamówienia pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w msc. Łagiewniki, gmina Chmielnik pole ( ... )

Zamówienie uzupełniające do postępowania pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w msc. Łagiewniki, gmina Chmielnik. Roboty ( ... )

Roboty dodatkowe przy realizacji zamówienia pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne polegające na wyburzeniu istniejących ś ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. /Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do miejscowoś ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi do odbiorców w miejscowościach: Chlewiska i Pawłó ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielnik ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków, budowa przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym or ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi osiedlowej na os. Witosa w Pińczowie na dz. o nr ewid. 81/4, 41/4, 81/7, 41/8, 41/5, 44/9, 81/8, 41/3, 41/9 obr. 2, dł. 310, mb, w zakresie: -Roboty pomiar ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkania socjalne z wykonaniem niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonaniem ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę budynku z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi; 2) budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami - 310 m; 3) wykonanie nawierzchni z kostki bru ( ... )

Na zakres rzeczowy zamówienia składa się wykonanie robót polegających na: ETAP I Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopernia: kanał sanitarny A,B,G,K(od studni K24-K40)o przekroju Ø2 ( ... )

Przedmiot zamówienia: Ustalony na podstawie opracowania przedstawionego przez autorów projektu w ramach nadzoru autorskiego. W zakres zamówienia wejdą roboty, które mają na celu zabezpieczenie pracy o ( ... )

Dokończenie budowy budynku przy boisku sportowym wraz z otoczeniem i modernizacją płyty boiska - etap II modernizacja płyty boiska ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego pn.Budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Borzykowie, gmina Chmielnik polegających na likwidacji 2 studni ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 - 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek - II etap (w ramach zad. inwest. Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km 6+500 - 9+500 Matia ( ... )

Wyszukano w czasie : 126 Strona wygenerowana : 2017-03-28 02:19:26