Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Firma Budowlano - Drogowa PRASBET s.j

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Zamówienie dodatkowe dla zadania Budowa ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy (dz. nr ew. 20/1, 135, 136, 183 i 184 w obrębie 46) wraz z odwodnieniem drogi oraz budową kanalizacji kablowej związane ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji boksów w całorocznym hangarze z warsztatem szkutniczym oraz zagospodarowanie terenu na Słonecznej Polanie nad jeziorem Krzywym w Olsztynie. Szczegółowy ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulic Bluszczowej i Makowej w Bydgoszczy. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty drogowe związane z budową ulicy Bluszczowej i ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu ulicy Zamkowej w Grudziądzu Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Zam ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Osi Królewskiej wraz z budową fontanny, zagospodarowaniem terenu i przyłączami - Etap I. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) polegających n ( ... )

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni placu z płyt betonowych, fontanny, masztów, małej architektury, oświetlenia, zieleni ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej Godziszka-Grabiny - dojazdu pożarowego nr 11, położonego w Nadleśnictwie Brodnica, Leśnictwo Grabiny i Górale, na odcinku 8,93 km. 2. Roboty będą ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasypu przy drodze i parkingu. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj: I. Dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na wykonaniu inwestycji Strefa rozwoju gospodarczego Warlubski Park ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie: ul. Wiktora Kulerskiego - odcinek długości ok. 66 m, ul. Ksawerego Froelicha - odcinek długości ok. 106 m. Zakres inwestycji obejm ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec Przedmiotem inwest ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dodatkowego zakresu robót z projektu zamiennego dla zadania Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem - etap II. Zakres zamówienia obejmuje: - rem ( ... )

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na: - oznakowaniu słupa wchodzącego w skrajnię drogi w ul. Piwnej (PK nr 3), - regulacji wysokościowej pokryw nastudziennych i pi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa terenu ulic Zamkowa Góra - Katedralna w Kwidzynie ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite W ramach inwestycji wykonane zostaną: -boisko do piłki nożnej o wymiarach 6 ( ... )

Roboty uzupełniające polegające na usunięciu gruntu nienośnego w ilości 141,22m3 rumowiska budowlanego w ilości 123,25m3 i dokonaniu wymiany na grunt zagęszczalny w ilości 264,77 m3 w ul. Kościelnej ( ... )

Roboty uzupełniające polegające na usunięciu scementowanego rumowiska budowlanego oraz gruzu, zlokalizowanego przy ul. Murowej na odcinku od ul. Starej do ul. Długiej oraz na ul. Długiej na odcinku ( ... )

Roboty uzupełniające polegające na wymianie nawodnionego gruntu w ul. Spichrzowej na odcinku od ul. Poprzecznej w ilości 191,10m3 ( ... )

Wyszukano w czasie : 83 Strona wygenerowana : 2016-06-28 11:29:09