Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Firma Budowlano - Drogowa PRASBET s.j

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasypu przy drodze i parkingu. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj: I. Dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na wykonaniu inwestycji Strefa rozwoju gospodarczego Warlubski Park ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie: ul. Wiktora Kulerskiego - odcinek długości ok. 66 m, ul. Ksawerego Froelicha - odcinek długości ok. 106 m. Zakres inwestycji obejm ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec Przedmiotem inwest ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dodatkowego zakresu robót z projektu zamiennego dla zadania Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem - etap II. Zakres zamówienia obejmuje: - rem ( ... )

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na: - oznakowaniu słupa wchodzącego w skrajnię drogi w ul. Piwnej (PK nr 3), - regulacji wysokościowej pokryw nastudziennych i pi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa terenu ulic Zamkowa Góra - Katedralna w Kwidzynie ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite W ramach inwestycji wykonane zostaną: -boisko do piłki nożnej o wymiarach 6 ( ... )

Roboty uzupełniające polegające na usunięciu gruntu nienośnego w ilości 141,22m3 rumowiska budowlanego w ilości 123,25m3 i dokonaniu wymiany na grunt zagęszczalny w ilości 264,77 m3 w ul. Kościelnej ( ... )

Roboty uzupełniające polegające na usunięciu scementowanego rumowiska budowlanego oraz gruzu, zlokalizowanego przy ul. Murowej na odcinku od ul. Starej do ul. Długiej oraz na ul. Długiej na odcinku ( ... )

Roboty uzupełniające polegające na wymianie nawodnionego gruntu w ul. Spichrzowej na odcinku od ul. Poprzecznej w ilości 191,10m3 ( ... )

Roboty uzupełniające polegające na wymianie gruntu w ilości 251,15 m3 na ulicy Wodnej i na ul. Spichrzowej ( na odcinku od ul. Wodnej do ul. Poprzecznej ). ( ... )

Roboty dodatkowe polegające na usunięciu niezinwentaryzowanego starego betonowego kanału kablowego znajdującego się w ulicy Spichrzowej (od ul. Wodnej do ul. Ratuszowej). ( ... )

Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest robota budowlana (art.2 ust.8 UPZP), polegająca na: Przebudowie ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy wraz z torowiskiem tramwajowym na odcinku od Al. Mick ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni i izolacji części dziedzińca nad kotłownią Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Zakres robót obejmuje: a) demontaż schodów stal ( ... )

Wykonanie badań architektonicznych mających na celu określenie lokalizacji i powiązania reliktów miejskich murów obronnych tzw. szyi bramnej z Bramą Górna oraz innymi fragmentami fortyfikacji. i oprac ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa, rozbudowa i przebudowa następujących ulic na osiedlu Krubin w Ciechanowie : a. ul. Krubińska + 10KDD + 10KDW b. ul. Ceramiczna + 9KDD; c. ul. Dobra + 11KDD; d. ul. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest 3.1Przebudowa rynku Starego Miasta w Nowem w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji rynku i kamienic - miasto Nowe 3.2Zamawiający wskazuje , iż wykonawcy winni wziąć pod u ( ... )

ROBOTY DODATKOWE PRZY REALIZACJI ZADANIA PN BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSOCOWSCI KORTOSZYNY POLEGAJACE NA DOWOZIE PISAKU I ZAGĘSZCZENIU, WZMOCNIENIU DORGI DOJAZDOWEJ ORAZ USTAWIENIEM KRAWĘZNI ( ... )

Wyszukano w czasie : 134 Strona wygenerowana : 2015-03-31 13:19:25