Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 6+732,00 do km 12+210,00 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic: K. Piotrowskiego na odc. od ul. Padlewskiego do ul. Sierakowskiego oraz I etap ul. A. Spiro (od km 0+149,78 do km 0+0,434,76) w Ostrołęce wraz z budową oświetl ( ... )

Szczegółowy zakres robót obejmuje: 1) Wykopy roboty ziemne - 625,4 m3, 2) dodatek za transport - 625,4 m3 3) rozebranie podbudowy z betonu gr.20cm mechanicznie - 2.313 m2 4) załadowanie gruzu i ele ( ... )

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108752B tj. od drogi powiatowej Nr 1751 B Boćki, Wygonowo - Wandalin w km ( 0+000 - 1+300) , polegająca na: wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfal ( ... )

Przebudowa drogi gminnej nr 108749 B Sielc - Siedlece - droga powiatowa nr 1705 B od km 0+000-km 2+413,21 polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych ( betonu asfalt ( ... )

Remont obejmuje : rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni oraz progu zwalniającego, frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm w zatoce postojowej, regulację wysokościową kratek ściekowych oraz wy ( ... )

Remont obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, frezowanie nawierzchni bitumicznej zatok postojowych, regulację wysokościową kratek ściekowych oraz wymianę włazów rewizyjnych i połączeniowy ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 107458B Rajsk - Orzechowicze wraz z przejazdem kolejowym od 0+012,48 do km 3+167,11 i od km 3+215,18 do km 4+963,80. Odcinek drogi o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest obniżenie kanalizacji teletechnicznej: - Sieci MSK BIAMAN - przesunięcie studni telekomunikacyjnej SK-2 - 1 szt. oraz obniżenie kanalizacji dwuotworowej w miejscu projekt ( ... )

Remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w m. Ochremowicze w km 4+895 (str. L) i w km 4+973 (str. P). ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108748 B Żołoćki - Wojtki od km 0+000 do km 0+798,33 związana z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Roboty polegają ( ... )

1. Roboty przygotowawcze, 2. Wykonanie i wyrównanie podbudowy - 785 m2, 3. Ustawienie krawężników drogowych - 334 mb, 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - 785 m2, 5. Oznakowanie pionowe. 6. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Ignacego Jerzego Skowrońskiego w Ostrołęce na odcinku od km 0+012,65 do km 0+091,67 oraz od km 0+165,45 do km 0+444,89 w zakresie: budowy jezdni, budowy ciągów ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ulic: Szymborskiej, Sienkiewicza, Reymonta, Brzozowej, Lipowej w miejscowości Ławy wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury sanitarnej tj. si ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: - budowie ulicy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga w Białymstoku wraz z infrastrukturą oraz wlotami uli ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Przebudowa dróg w obrębie strefy gospodarczej Białe Kruki wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Olszewo-Borki polegająca na ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg w miejscowości Boćki: odcinka ulicy Akacjowej i Załońskiej oraz ulic Brzozowej, Świerkowej i Klonowej. Łączna długość ulic wynosi 1000,50mb. Roboty polegają ( ... )

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ploski, gmina Narew od km 0+000 do km 1+624. Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie: - nawierzchni jezdni, - zjazdów, - mijanek, - składnicy drewna, - rowów odwadn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej na odcinku o długości 396,44 m od miejsca wykonanej nawierzchni asfaltowej w 2011 roku (naprzeciw działki, na której znajduje się budynek o nr porzą ( ... )

Wyszukano w czasie : 75 Strona wygenerowana : 2014-04-24 18:07:11