Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w rumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm., obejmujących: 1.Przebudowę dro ( ... )

Rozebranie przepustów rurowych wraz z murkami oporowymi. Rury betonowe o średnicy 40 cm 5,0m Wywiezienie materiałów z rozbiórki przepustów 1,0t Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr ( ... )

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1915B, dr. 1914B - Budy Mikołajka w km 0+000,00 - 1+355,00. W ramach inwestycji przewiduje się: - budowę konstrukcji jezdni, - p ( ... )

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108777B, ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły o długości 1,33 km w tym: - zadanie związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w km (0+000- 0+200, 0+450- 0+550,0 +700 ( ... )

1.1.Planowany zakres zadania Planowany remont istniejącej drogi ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, poboczy żwirowych i brukowanych kamieniem nar ( ... )

Zadanie ma być wykonane w formule: Zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: 1) dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gr ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej o łącznej długości 341m od km rob.0+000 do km rob. 0+341, na odcinku Czeremcha - dr. krajowa Nr 66, położo ( ... )

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 6+732,00 do km 12+210,00 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic: K. Piotrowskiego na odc. od ul. Padlewskiego do ul. Sierakowskiego oraz I etap ul. A. Spiro (od km 0+149,78 do km 0+0,434,76) w Ostrołęce wraz z budową oświetl ( ... )

Szczegółowy zakres robót obejmuje: 1) Wykopy roboty ziemne - 625,4 m3, 2) dodatek za transport - 625,4 m3 3) rozebranie podbudowy z betonu gr.20cm mechanicznie - 2.313 m2 4) załadowanie gruzu i ele ( ... )

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108752B tj. od drogi powiatowej Nr 1751 B Boćki, Wygonowo - Wandalin w km ( 0+000 - 1+300) , polegająca na: wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfal ( ... )

Przebudowa drogi gminnej nr 108749 B Sielc - Siedlece - droga powiatowa nr 1705 B od km 0+000-km 2+413,21 polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych ( betonu asfalt ( ... )

Remont obejmuje : rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni oraz progu zwalniającego, frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm w zatoce postojowej, regulację wysokościową kratek ściekowych oraz wy ( ... )

Remont obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, frezowanie nawierzchni bitumicznej zatok postojowych, regulację wysokościową kratek ściekowych oraz wymianę włazów rewizyjnych i połączeniowy ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 107458B Rajsk - Orzechowicze wraz z przejazdem kolejowym od 0+012,48 do km 3+167,11 i od km 3+215,18 do km 4+963,80. Odcinek drogi o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest obniżenie kanalizacji teletechnicznej: - Sieci MSK BIAMAN - przesunięcie studni telekomunikacyjnej SK-2 - 1 szt. oraz obniżenie kanalizacji dwuotworowej w miejscu projekt ( ... )

Remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w m. Ochremowicze w km 4+895 (str. L) i w km 4+973 (str. P). ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108748 B Żołoćki - Wojtki od km 0+000 do km 0+798,33 związana z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Roboty polegają ( ... )

1. Roboty przygotowawcze, 2. Wykonanie i wyrównanie podbudowy - 785 m2, 3. Ustawienie krawężników drogowych - 334 mb, 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm - 785 m2, 5. Oznakowanie pionowe. 6. ( ... )

Wyszukano w czasie : 223 Strona wygenerowana : 2017-03-28 02:29:53