Filtrowanie ogłoszeń

  • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Zabezpieczenie skarpy (rozbiórka i ponowne ułożenie koszy siatkowo-kamiennych) potoku Lubatówka w km 24+120-24+130 (rozbiórka budowli siatkowo-kamienny ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: potok Iwoniczanka w km 3+930-3+962 (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m; ręczne ścinanie ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonane koparkami podsiębiernymi na odkład/ likwidacja namuliska na skarpie praw ( ... )

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-7+050 licząc średnio 10 m2/mb, 7+050 - 8+050 licząc średnio 6 m2/mb, wraz z wygrabieniem - 76 500m2, - wykoszenie porostów, ręcznie ( ... )

- ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste w km 0+000 - 2+200 - 0,2ha, - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-8+638 licząc średnio 6 m2/mb, wraz z wygrabieniem ze z ( ... )

- ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia rzadkie 0,2ha, - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-5+360 licząc średnio 8 m2/mb wraz z wygrabieniem- 42 880m2, - ( ... )

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 58 310 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp - 58 310 m2 - wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków, porost gesty, twardy - 37 3 ( ... )

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 63 350 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp - 63 350 m2 - wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków, porost gesty, twardy - 23 6 ( ... )

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem - 31500 m2 - hakowanie roślin korzeniących się w dnie - 14520 m2 - wykopy wykonywane koparkami na odkład (podkop pod opaskę) - 1880,7 m3 - rozplan ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego o następujących parametrach technicznych: - pięciodrzwiowy - ilość miejsc: 5 - pojemność skokowa: 1500 - 1600 cm3 - pojemność bagażnika min. ( ... )

  • 0 zł
    wadium, wymagania rozwiń
  • Nie podano
    data realizacji
  • 2012-10-31 08:30
    termin minął ponad rok temu
  • 1
    powiązane

Konserwacja - potok Szewnia - Miłka w km 0+000-0+200, 0+396+0+408 -ręczne ścinanie krzaków -wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ręcznie ze skarp i dna potoku -wykonanie narzutu kamiennego luzem ( ... )

zakres zamówienia obejmuje: w ramach odbudowy zabezpieczenia wykonanie następujących prac: - wykonanie opaski z faszyny luzem- opaski z faszyny leśnej między dwoma rzędami palików o wym. 40/20 cm, - ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja i udrożnienie potoku Mikośka polegające na: - wykoszeniu ręcznie porostów ze skarp - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp - wykoszeniu ręcznie porostów z ( ... )

W celu konserwacji koryta potoku na wyżej wymienionym odcinku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykoszenie i wygrabienie skarp potoku na w/w odcinku - wykoszenie i wygrabienie dna potoku ( ... )

  • 0 zł
    wadium, wymagania rozwiń
  • 2012-11-30
    data realizacji
  • 2012-11-05 08:30
    termin minął ponad rok temu
  • 1
    powiązane

A. Stan istniejący na dzień wszczęcia postępowania: 1. PZMiUW w Rzeszowie 22.06.2010 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiorni ( ... )

Wyszukano w czasie : 155 Strona wygenerowana : 2014-09-02 06:15:37