Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni chodnika ul. Cieszyńskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Gostyńską (odcinek przy ul. Nowowyzwolenia), poprze ( ... )

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni jezdni ulicy Szarotki w Łaziskach Górnych, poprzez: oznakowanie prowadzonych robót, wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych w tym frezowanie nawierzchni, m ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach i ul. Łącznej w Brzeźcach. Roboty polegają na wymianie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego ( ... )

Zamówienie obejmuje wykonanie modernizacji drogi powiatowej Nr 1343W Gończyce - Chotynia - Wólka Ostrożeńska - Piastów w km 7+824 ÷ 8+474 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Prace pomiarowe przy liniowych robo ( ... )

Przebudowa istniejącego pobocza na chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1110,00 m2 wraz z poprawą odwodnienia na długości 360,00 mb ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015 / 2016 z podziałem na: - Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 3430L Hrubieszów - Cichobórz - Dołhobyczów - ulica Kolejowa w Hrubieszowie w km od 0+000 do 0+617. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe pr ( ... )

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1354W (Paprotnia) - gr. woj. - Mościska - Wola Życka - Kozice - Trojanów w km 5+193 ÷ 5+203,6 w m. Wola Życka. Przebudowa mos ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest kupno wraz z dostawą soli drogowej DR luzem i soli drogowej DS workowanej w workach o masie 25 kg, z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Po ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B w obrębie m. Sypnie Stare zgodnie z przedmiarem robót ( ... )

Zamówienie obejmuje wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska - Miętne - Stary Puznów w km 6+294 ÷ 9+800 str. P CHODNIKI Wykonanie koryta mechanicznie gł. 20 cm wraz z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: REMONT DROGI 1520 BUKÓWKA - SKUŁY. 1.Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu: drogi powiatowej nr 1520 Bukówka - Skuły w miejscowości G ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn - Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 (I Etap), na terenie gminy Gózd, na odci ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych, robót geodezyjnych oraz uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń w ramach zadania projektowego pn.: Uzyskanie decyzji o Zezwolen ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie dróg powiatowych: - Nr 0309T Dąbrowa-Podwiśniówka-Oboźna Droga w miejscowości Masłów Drugi, - Nr 0321T przez wieś Mąchocice Scholasteria, - Nr ( ... )

Zadanie obejmuje modernizację nawierzchni jezdni ulicy Wolności w Orzeszu, poprzez: oznakowanie prowadzonych robót, wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych w tym frezowanie nawierzchni, montaż ( ... )

Roboty dodatkowe obejmują przede wszystkim : rozbiórkę przepustów pod zjazdami 115,1 m; rozebranie nawierzchni 61,5 m; karczowanie pni 85 szt.; roboty ziemne 171 m; zjazdy z kruszywa 99 m2; zjazdy z k ( ... )

Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0286T Bobrza-Porzecze-Bugaj-Brynica-Szczukowice-Janów w miejscowości Porzecze na odcinku od km 3+600 ( ... )

Wyszukano w czasie : 916 Strona wygenerowana : 2015-10-05 03:23:43