Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Remont drogi powiatowej nr 3507 W Taczówek - Taczów - Milejowice, na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 272,39 m od km 3+185,00 do km 3+457,39. W ramach robót należy wykonać m.in.: -w ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe wchodzące w zakres bieżącego utrzymania dróg w roku 2014, na terenie powiatu zawierciańskiego. Roboty realizowane będą na drogach publicznych administrowa ( ... )

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 4135 na odcinku o długości 40mb w miejscowości Cegłów, gmina Baranów, Powiat Grodziski. Zakres rzeczowy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wybranych odcinków ciągów pieszych na terenie miasta Orzesze, poprzez wykonanie następujących prac: Zadanie A Remont odcinka ul. Jaśkowickiej wr ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji rowów oraz naprawę zawyżonych i zaniżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obej ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg poprzez budowę chodników w ciągach dróg powiatowych z materiałów prefabrykowanych powierzonych przez Zamawiającego takich jak: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki (z podziałem na części). Zakres robót obejmuje: Część I: Prze ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1901E Żłobnica - Sulmierzyce - Dębowiec i nr 3519E Zamoście - Dębowiec - Wiewiec, na odcinku Dębowiec Wielki - Dębowiec Mały ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych i wyznaczenie na gruncie pasa drogowego. Zakres zamówienia polega na wykonaniu prac geodezyjno - kartograficznych w związku z realizacją ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw nawierzchni jezdni, chodnika oraz regulacja wpustów deszczowych w ciągu ul. Wiejskiej w Miedźnej. Roboty polegają na wykonaniu regulacji 37szt. wpustów des ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik: 1. Wykonanie podbudowy: 1) Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych em ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące: 1) wykonanie koszenia trawy na poboczach, skarpach i dnach rowów w ciągach dróg wojewódzkich nr 378, 385, 395 i 396 administrowanych przez Powiatowy Z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk miejscowości Raba Wyżna. W ramach realizacji robót ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON w ilości do 36.000 litrów. 2. Miejsce dostawy: Manowo 12a / zbiornik 5000 litrów 3.Olej napędowy powinien spełniać wymagania norm ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi powiatowej Nr P 1609R Sietesz - Siedleczka w km 6+700 - 8+248 obejmująca swym zakresem - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej na powierzch ( ... )

I. Roboty drogowe 1. Roboty przygotowawcze (pomiarowe, karczowanie drzew, rozbiórkowe) 2. Roboty ziemne 3. Podbudowy 4. Nawierzchnie SMA KR 2 5. Próg spowalniający z kostki betonowej 6. Wyspy rozdzie ( ... )

Zadanie obejmuje odbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2273DD Bolesławiec -Lubań. Odcinek drogi do odbudowy zlokalizowany jest w terenie zabudowanym miejscowości Mściszów w km18+460- 19+030 o długości ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kolbego w m. Paprotnia na dł. 260 m oraz ul. Szymanowskiej w m. Teresin na dł. 810 m w ciągu drogi powiatowej nr 3837W. Zakres robót dla przebudowy ul. Kolbe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dwóch nowych posypywarek ciągnionych (podczepianych do ciągnika) do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy. Odbiór ( ... )

Wyszukano w czasie : 1467 Strona wygenerowana : 2014-08-20 06:50:49