Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest dozór mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, przy ul. Podmiejskiej 10 w Rawiczu, w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach na długości ok. 18 mb. Roboty polegają na budowie chodnika o ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) następujących paliw płynnych: a) benzyny bezołowiowej 95 w ilości - ( ... )

Oczyszczanie koszy ulicznych zlokalizowanych przy drogach powiatowych w mieście Sieradz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2015 r., w tym związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażają ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Kopernika w Pszczynie. Roboty polegają na: - remoncie fragmentu chodnika -wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego w ciągu DP nr 4111S ul. Kopernika w Pszcz ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje remont ulicy Zawadzkiego w Ćwiklicach wraz z odwodnieniem. Roboty polegają na: - remoncie odcinka chodnika, - remoncie fragmentu nawierzchni jezdni, - remoncie rowu przyd ( ... )

Zamówienie obejmuje wykonywanie prac polegających na odśnieżaniu ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Świecie nad Osą (w ramach zadania nr 9). ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy masy mineralno - asfaltowej (bitumicznej) na zimno do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie loco : Manowo 12a, 76-015 Manowo (siedzib ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysu płukanego 2-8 mm na koszt i ryzyko Wykonawcy do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie loco : Manowo 12A, 76-015 Manowo. 2. Pochodzenie kruszywa: przekrus ( ... )

1)Przyjęto zasilanie projektowanej sieci wodociągowej ze zbiornika wody zlokalizowanego nad Os. Pomirki na działce 47-2. Wymagana pojemność zbiornika (zbiorników) ok. 170 m3. Zbiornik usytuowany na wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych uzupełniających dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5340P w m. Kałkowskie - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok.200m. Zamówienie obej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p., której zakres obejmuje bezgotówkowy zakup paliw płynnych, tj.: benzyny bezołowiowej 95 (Pb95) oraz oleju napędow ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 1039 S Mokrzesz - Żuraw - Zalesice w m. Mokrzesz w km 0+020 - 0+700, gmina Mstów - I etap ( ... )

Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD.3450.24.2014 pod nazwą: Przebudowa odwodnienia DP 1082 S - ul. Słowackiego w m. Koniecpol ( ... )

Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD.3450.27.2014 pod nazwą: Budowa chodnika i remont jezdni DP 1007S - ul. Św. Ojca Pio w m. Siedlec wraz z odwodnieniem, gmina Mstów ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe - droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00 zgodnie z dokumentacją techniczną. Oferowan ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i transport) piasku (o uziarnieniu do 2 mm wg BN-87/6774-04) do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej Nr 1093 S odc. Lusławice - Czepurka w km 1+928 - 3+593, gmina Janów ( ... )

Wyszukano w czasie : 786 Strona wygenerowana : 2014-12-22 00:51:48