Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg w ilości 320,00 ton, uziarnienie max 2 mm, zawartość frakcji ziaren drobnych tj. 0,075 mm nie większa niż 3%, piasek bez zaniec ( ... )

Remont drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w km 0+010 - 0+310, 2+200 - 2+220, 2+300 - 2+330, 5+700 - 5+820. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja Tech ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014 / 2015 z podziałem na: - Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka-Radomice - Skrzelczyce -Pierzchnica - Osiny - Drugnia Rządowa - Drugnia Zakarczmie -Łagiewniki polegająca na budowie cho ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Kopernika w Pszczynie w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Młyńską. Roboty obejmują ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 3510E w m. Pajęczno, ul. Okólna, na dł. 0,58 km, w km od 0+000 do km 0+580. Przebudowa dróg obejmuje następujące roboty: 1.Ro ( ... )

Przebudowa drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec - Ojrzeń na odcinku od km 4+119 do km 4+769 o długości 650 m i obejmuje niżej wymieniony zakres: a) roboty przygotowawcze b) roboty ziemne e) roboty odwa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zimowego utrzymania dróg solarko-piaskarką wraz z opłużonym nośnikiem w celu zwalczania śliskości i odśnieżania na poszczególnych nw. odcinkach dróg powiat ( ... )

Przebudowa odcinka DP 1033 K polegający na wymianie istniejącej podbudowy tłuczniowej na podbudowę z MCE na pow. 4550 m2 wraz z wykonaniem warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych i warstwy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego. 1)geodezyjne ustalenie faktycznego zakresu zaję ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kupno wraz z dostawą soli warzonej wypadowej lub soli kamiennej niebrylącej dostarczanej luzem oraz kupno i dostawa soli warzonej wypadowej lub soli kamiennej niebrylącej ( ... )

I Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej nr 1546 K Stadła - Długołęka - Przyszowa w miejscowości Przyszowa w km 10 + 040 - 10 + 730 - w ramach usuwania skut ( ... )

1. Nazwa zadania: Modernizacja ul. Szkolnej w Przedczu poprzez położenie dywanika asfaltowego - długość odcinka 0,210 km 2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ra ( ... )

roboty pomiarowe w terenie równinnym 1,070 km - wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni o szer. 2 x 0,80 m : 1662,40 m2 - wykonanie koryta, - w-wy podbudowy z piasku i kruszywa łamanego, - skropie ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów; odcinek od km 2+675 do km 3+525. Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu białobrzeskie ( ... )

Droga powiatowa Nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn przebiega głównie przez tereny leśne oraz w mniejszym stopniu przez tereny rolnicze z rozproszoną zabudową typu zagrodowego. Dobrze rozwinęła się tu upr ( ... )

Lokalizacja przebudowy : km.17+010 - 17+650 (640 m) i 15+860 - 16+060 (200 m) Zakres robót obejmuje wykonanie : Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym w-wą śr.gr.15 cm. w ilości 2 ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 - likwidacja śliskości zimowej i odśnieżanie ulic powiatowych miasta Ciechanowa Zadanie nr 2 - likwidacja śliskości zimowej i odśnieżanie ulic powiatowyc ( ... )

Wyszukano w czasie : 913 Strona wygenerowana : 2014-10-01 07:57:18