Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2132C Sitno - Działyń - Mazowsze - Czernikowo w zakresie budowy chodnika na odc. 0,995 km. Budowa chodnika wzdł ( ... )

Naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i kruszywem 24 719 m2 na 5 drogach powiatu Białostockiego Ziemskiego ( ... )

Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap 2, na łącznej długości 122 mb, w oparciu o załączoną dokumentację techniczną, zakres robót wg przedmiaru ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK nr 16 Etap I - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego JNI 35000280 w km 0 + 307 drogi powiatowej nr 1627 K Raba Niżna - Olszówka w miejs ( ... )

1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających w szczególności na: - oczyszczeniu istniejącej nawierzchni - wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni - ścince poboczy 2. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi Nr 1355 N Złotowo - Omule oraz drogi Nr 1224 N Rumienica - Gutowo, o łącznej długości 2,375 km. Zakres robót; zgodnie z kosztorysem ofertowym ( ... )

Przebieg istniejącej drogi to odcinek prosty, posiada jedno załamanie o niewielkim kącie zwrotu. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 5,60 - 5,80 m. Droga ma spękaną nawierzchnię bitumiczną z licznymi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg powiatowych- Budowa chodnika na terenie gminy Pruchnik - droga Nr 1776R Pruchnik-Nienadowa 2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów bieżących mostów i przepustów w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu 2. Szczegółowy zakres ro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Mianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Szulborze Wielkie - Zuzela Część I: mostowa Zakres robót obejmuje m ( ... )

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, cienkowarstwowego i progu zwalniającego na drogach powiatowych w granicach Powiatu Grodziskiego. 2.Zakres rzeczowy zam ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika na drodze powiatowej na 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto w m. Łubiank ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonaniu czynności: - czyszczenie separatorów i współpracujących z nimi osadników poprzez wypompowanie nieczystości i oczyszczenie zbiornika - kontrola sprawności urz ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonaniu czynności: a) oczyszczeniu studni rewizyjnych, studzienek ściekowych z przykanalikami (o średnicy 160 - 200 mm) oraz kolektorów głównych kanalizacji deszczow ( ... )

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego robotę budowlaną branży drogowej polegającą na wykonaniu poszerzenia istniejącego odcinka na ( ... )

1.1. betonowej kostki brukowej typu Holland (10 x 20 cm), grubości 8 cm, klasy 50, gat. 1 o krawędziach fazowanych charakteryzującą się n/w cechami: a) wytrzymałość na ściskanie 50 Mpa, b) mrozoodporn ( ... )

Rodzaj robót przewidzianych do wykonania: Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, zamieszczono w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SIWZ, jak niżej: Część nr 1: Pr ( ... )

1)Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego - 2015. 2) Zakres rzeczowy projektu obejmuje: A.W ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych polegających na ułożeniu warstw bitumicznych na drodze powiatowej długości 2,050 km , zgodnie z przedmiarem robót i specyf ( ... )

Wyszukano w czasie : 882 Strona wygenerowana : 2015-06-30 07:13:54