Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres budowy chodnika przy ul. Łośnickiej w Zawierciu (strona prawa, odcinek od przejścia dla pieszych naprzeciw po ( ... )

: I. Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku 1,0 km: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew i karczowanie zagajników i krzaków Mechaniczne us ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego, która obejmować będzie: a) Wycięcie drzew za pomocą pił mechanicznych na głębokości 10 cm poniż ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka krzaków rosnących w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosolskiego w terminie do dnia 30 grudnia 2015r. 2. Zaleca się, by wykonawca dokonał wizji lo ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni ulic powiatowych na terenie Kożuchowa. Wykaz ulic, których dotyczy przedmiot zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do opis ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego 150 ton drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC spełniającej wymagania normowe określone dla kationowych emul ( ... )

1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie robót w branży drogowej , w tym: 1) nawierzchnia z betonu asfaltowego- mechaniczne czyszczenie nawierzchn ( ... )

Sprzedaż masy mineralno - bitumicznej grysowo - żwirowej na gorąco z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ilości - wg potrzeb zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia Oferow ( ... )

Sprzedaż wg. potrzeb zamawiającego emulsji asfaltowej K1-65 (drogowa, 65% kationowa) Miejsce odbioru emulsji - do 20km od bazy Zamawiającego znajdującej się w Niżatycach 161a. Ilości kupowanej emulsji ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi (jak dla ruchu KR3-KR6). Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg po ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych, robót geodezyjnych oraz uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń w ramach zadania projektowego pn.: Uzyskanie decyzji o Zezwolen ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach na długości ok. 300 mb wraz z remontem 4 przepustów, uwzględniający szkody powodziowe z czerwca 2013 roku. Roboty polegaj ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju na długości ok. 170 mb wraz z odwodnieniem, uwzględniający szkody powodziowe z czerwca 2013 roku. Roboty polegają na: - remoncie ( ... )

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: budowa drogi powiatowej nr 2721G poprzez utwardzenie masą mineralno-bitumiczną z poboczami w km od 0+303,2 do 0+765,56 - długość odcinka wynosi 462,36 mb. M ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5328P Raczyce na odc. dł. ok. 520m - (odc. od km 0+233,00 do km 0+733,00). Zamówienie obejmuje m.in. niżej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5333P w m. Przygodziczki na odc. dł. ok. 310m. Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres: - roboty ( ... )

2.1 Opis Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania określa formularz cenowy (Załączni ( ... )

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej typu K1-70 w ilości 95 ton służącej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych. Jednorazowo ilość dostawy wynosi 15-20 ton. Wykonawca zobowiąz ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane drogowe, obejmujące realizację zadania pn.:WYKONANIE CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3833 SZYMANÓW-BRONISŁAWÓW we wsi REGÓW. 1.Roboty obejmują wykonanie ( ... )

Wyszukano w czasie : 882 Strona wygenerowana : 2015-04-27 03:45:38