Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


a) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, b) remonty cząstkowe nawierzchni chodników, c) konserwacja urządzeń odwodnienia dróg, w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4110S ul. Łączna w km 0+225 w Brzeźcach, uwzględniający szkody powodziowe z czerwca 2013 roku. Roboty polegają na: - remoncie j ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu profilowania i uzupełniania powiatowych dróg gruntowych oraz poboczy dróg na terenie Powiatu. Elementy robót do wykonania wyszczególnione są w Formularzu kosz ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowy dywanikowej nawierzchni dróg na terenie Powiatu. Elementy robót do wykonania wyszczególnione są w Formularzu kosztorysu ofertowego. 2. Przedmiot zamów ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu konserwacji rowów przydrożnych przy drogach powiatowych pozamiejskich, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, polegających m.in. na ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania, polegającego w szczególności na opracowaniu na rzecz PZD geodezyjnych operatów podziałowych działek ewidencyjnych, wskazanych przez PZD każdorazowo w pi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw z poboczy i rowów dróg powiatowych. 1.Gmina Złotoryja pokos I i II 512.300 m2. 2. Gmina Zagrodno pokos I i II 376.000 m2. 3. Gmina Pielgrzymka pokos I i II 27 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodników przy drogach powiatowych: na terenie Gminy Czermin na odcinkach o łącznej długości 1 681 m. Zamówienie obejmuje wykonanie chodników przy drogach powiato ( ... )

Droga 3410P w m. Bowyczyny 1) roboty pomiarowe- 0,291 km 2) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni - 1280,40 m2 3) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - 1280,40 m2 4) mechaniczne wyrównanie n ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokonanie podziałów geodezyjnych 9 działek niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie podmytego i uszkodzonego korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów - Tymbark w m. Podłopień w km 16 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie opracowań projektowych, robót geodezyjnych oraz uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń w ramach zadania projektowego pn.: Uzyskanie decyzji o Zezwolen ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy p.z.p., polegających na utrzymaniu zieleni w pasie drogowym wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu bieruńsko - lędziń ( ... )

1. Zamówienie obejmuje prace polegające w szczególności na: - wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem - profilowaniu i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, - przebudowi ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów- Świesielice- Tymienica, o dł. 1712 mb, od km 9+329 do km 11+041. Rodzaj i rozmiar prac ( ... )

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708E Pipie-Włocin na odcinku Pipie-Marianów ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją urządzeń odwodnieniowych wzdłuż drogi powiatowej nr 2016C Łubianka - Kończewice w miejscowości ( ... )

Przebudowa odcinka ok. 300 mb nawierzchni asfaltowej z wymianą istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię mineralno-bitumiczną (warstwa wiążąca i ścieralna na pow. 1650 m2) wraz z wykonaniem ( ... )

Wyszukano w czasie : 890 Strona wygenerowana : 2015-05-25 21:22:54