Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015. Dostawa piasku luzem w ilości 440 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw nawierzchni jezdni DW 933 na odcinku od granicy z gminą Pszczyna do miejscowości Góra. Roboty polegają na wykonaniu łat wielkopowierzchniowych jezdni DW933 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem zadania pn.: Remont drogi powiatowej Nr 1519L Żyrzyn - Kotliny - Dębiny od km 6+425 do 6+6 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem zadania pn.: Poprawa nawierzchni drogi powiatowej Niebrzegów - Parafianka - Cezaryn - Bara ( ... )

ZADANIE NR 1: Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na terenie gmin: Policzna i częściowo Zwoleń. Warunkiem przystąpienia do przetargu w niżej wymienionych pozycjach jest posiadanie przez Wykonawcę pla ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Bieżuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Remont - nakładka bitumiczna dr. powiat. nr 2215P w miejscowości Piekary Zakres robót: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 340,00 m2 - mechaniczne ro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w rozumieniu art. 2 p ( ... )

Roboty obejmują : - roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 0,704 km - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi - wykonanie koryt 200,50 m3 - wykonanie warstw o ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014 / 2015 - etap III Zamówienie polega na wykonaniu usługi piaskarką na nośniku samochodowy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych ulicy Hallera w Radlinie. Parametry określające wielkość obiektu/robót:- powierzchnia wymiany nawier ( ... )

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe w terenie równinnym - 450,00 m 2 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 2,0 km z drzew o średnicy 1 ( ... )

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego robotę budowlaną branży drogowej polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 513 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 oraz 2015/2016 na potrzeby Powiatowego Zarządu dróg w Sochaczewie w łącznej ilości ( ... )

WYKONANIE USŁUGI PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŚREMSKIEGO W SEZONIE 2014/2015 od dnia 01.11.2014r. do dnia 15.04.2015r ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników polegające na ich odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości poprzez posypywanie. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na chodnikach położonych przy d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od km 6+000 do km 8+500. W ramach realizacji robót ( ... )

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierawach w zakresie budowy chodnika - długość odcinka 0,330 km 1. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramac ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miękisz Nowy- Tuchla 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie rob ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Ustawienie poręczy stalowych energochłonnych wg. Normy PN-EN 1317 (poziom intensywności zderzenia - A, klasa powstrzymywania - N2, szerokość pracująca - W 5 - 1,7m) wraz z ( ... )

Wyszukano w czasie : 753 Strona wygenerowana : 2014-10-23 10:38:10