Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów (XI Etap) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu przasnyskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów - droga powiatowa nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka od ok. km 2+872 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5311P w m. Sieroszewice na odc. dł. ok. 900m. Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres: - rob ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2007C Łysomice - Ostaszewo na dł. 1,196 km. Chodnik o szerokości 2,5 m zaprojektowano z masy mineral ( ... )

Roboty obejmują - roboty rozbiórkowe i brukarskie - roboty nawierzchniowe na jezdni - poszerzenia jezdni - roboty rozbiórkowe - wykonanie zjazdów z kostki betonowej - wykonanie ścieków przykrawężnik ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: . Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna-Dursztyn - budowa chodnika w miejscowości Dursztyn na odcinku od skrz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+680 do km 4+160 w m. Ogródek. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - wyrównanie istniejące ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: A. Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Orzeszu-Zgoniu Remont nawierzchni chodnika szer. 1,4 m na odcinku - 37 mb 1. Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki beton. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie. Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań realizowanych na każdej ( ... )

Zakres robót obejmuje następujące ciągi dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego: 416, 417, 421, 915, 916, 917, 919, 922, 935 i 936. A) remont cząstkowy nawierzchni masą mine ( ... )

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. polegających na remoncie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4138S, ul. Kopalni ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wchodzące w zakres zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Irządze-Wilgoszcza (1,5 km). Szczegółowy zakres robót określa dokume ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wchodzące w zakres zadania pn.: Remont drogi powiatowej DP 1771 S Kleszczowa-Podleśna w km 0+000 do 2+280. Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja te ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały - Zborów - Piestrzec - Zołcza - Ugory od km 4+406 do km 5+066, dł. 660 mb ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki - Zbrodzice od km 0+000 do km 1+011 zgodnie z opisem w Tomie III SI ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 6+640 do km 7+040, dł. 400 mb zgo ( ... )

Modernizacja drogi powiatowej nr 5703 P w miejscowości Słupia p/Kępnem ul.Szeroka i nr 5700 P w miejscowości Łęka Opatowska ul. Brukowa poprzez budowę chodników ( ... )

Wyszukano w czasie : 1646 Strona wygenerowana : 2015-08-29 00:15:20