Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych miejskich oraz parkingu i chodników przy Placu Wolności na terenie miasta Kędzierzyna - Koźla w se ( ... )

Zamówienie podzielone zostało na dwie części. O r i e n t a c y j n a ilość zamówienia w okresie objętym zamówieniem: Razem (Dukla + Krosno): Benzyna 95 - 14.280,00litrów ON - 51.722,00litrów Opis pos ( ... )

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże - Polna - Łużna w km 1+550-2+080. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji, Specyfikacja Techniczna ( ... )

obejmuje wykonanie: wykonanie koryta pod poszerzenie na odcinku 80mb w ilości 48,96 m3, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 136m2, wykonanie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego w skład którego wchodzą ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego - 6 zadań: Zadanie nr 2 ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wycinkę drzew rosnących w pasie dróg powiatowych (36szt.) objętych zgodą na wycinkę wydaną decyzjami: - Wójta Gminy Suszec Nr GKŚ.6131.2.2.2014 - Burmistrza Pszczyny ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 1.Zimowe utrzymanie obejmować będzie odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3507W Taczówek - Taczów - Milejowice, na ( ... )

Zakres zamówienia: rozebranie krawężników 1180m; wywiezienie gruzu 53,10m3; ława pod krawężniki 82,60 m3; krawężniki 15x30 1180m; regulacje studni i zaworów łącznie 59 szt.; nawierzchnie z betonu asfa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzyckiej i Długiej w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie obejmującym wykonanie acyklicznej, akomodacyjnej syg ( ... )

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1549 K Biczyce Dolne - Gostwica w km 4+385-5+265 i nr 1546 K Stadła - Długołęka - Przyszowa w km 0+000 - 0+820. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót st ( ... )

1.Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu: drogi powiatowej nr 4701 Oryszew - Henryszew - Międzyborów, gmina Jaktorów, Powiat Grodziski. nawierzchnia wraz z pobocza ( ... )

Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku 336,5 m: Rozebranie przepustów z rur żelbetowych śr. 100 cm Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm i 500 mm Wykonanie studni rewi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Świeckiego w następującym zakresie: Część I Zamówienia: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu zadania pn.: Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa - Nowa Wieś w miejscowości Pstrągowa w km 4+800. Zakres robót niniejszej ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wchodzące w zadania pn.: Remont chodnika przy ul. Mrzygłodzkiej w Zawierciu - DW791. Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odb ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest:Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego w sezonie 2014/2015.Zamówienie obejmuje m. in. niżej wymieniony zakres:- odśnieżanie;- zw ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego - 2 zadania, w tym: a) ZADANIE nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 2090K Ostrów Królewski - Borek w m ( ... )

Wyszukano w czasie : 768 Strona wygenerowana : 2014-11-23 21:54:21