Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest Zakup betonu gęstolastycznegoC-12/15(B-15) na Potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej polegających na wykonaniu cienkiej warstwy nawierzchni bitumicznej typu slurry seal. Zamawiający przewiduje wykonanie remontu na ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice - Nowy Przybyszew na długości 850 m od km 1+827 do km 2+677. Szczegółowy zakres i opis robót zawarty jest w Przedmiarze Robót ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - ETAP II, z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do loco: Manowo 12a 3 fabrycznie nowych posypywarek . Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ Ponadto warunki wykonania prze ( ... )

Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku 721 mb: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew i karczowanie zagajników i krzaków Roboty rozbiórkowe ( ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Powstańców w Syryni wraz z nadzorem autorskim oraz przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań adm ( ... )

2015-07-28 Przebudowa dróg

1. Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg. 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wg wyszczególnienia : Teren gminy Gołańcz: 1). Droga powiatowa nr 1602P Kamienica - Kopaszyn - Grylewo - Laskownica ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Rydułtowskiej w Radlinie wraz z nadzorem autorskim oraz przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego i peronu przystankowego przy ulicy Kraszewskiego w Pszowie wraz z nadzorem autorskim oraz przeprowadz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejsc. Podsarnie w km 10+100 do km ok. 10+426. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej 4773 S (ul. Leśna) w Wymysłowie. Zakres robót obejmuje ( ... )

Przebudowa mostu drogowego położonego w km 1 + 980 ciągu drogi powiatowej nr 3068D w m. Wójcin. Zakres prac obejmuje dokumentacja budowlana wraz z przedmiarem oraz Specyfikacje techniczne wykonania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową szybkorozpadową modyfikowaną C 69 BP3 PU i grysem bazaltowym o granulacji 5 ( ... )

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe oznaczone tytułem: Remonty dróg - roboty uzupełniające na odcinku Oleszno - Gołańcz. 2. Miejsce realizacji robót: Droga powiatowa nr 1557P (Dobieszewo) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w inwestycji pod nazwą:Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych Nr 1076Z dr. 163 - Łośnica oraz 1077Z dr. 163 - Ostre Bardo kruszywem ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Księży Dwór, w km 2+829 drogi powiatowej nr 1363 N , JNI 01003833; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ok ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy chodnika na ulicy 3-go Maja w Syryni. Parametry określające wielkość robót: długość chodnika - 292,83m2, długość wjazdów - 78,50m2. ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie awaryjne usunięcie powalonych drzew w wyniku wichury z dnia 08.07.2015 r. na terenie Powiatu Pszczyńskiego w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. ( ... )

Wyszukano w czasie : 1293 Strona wygenerowana : 2015-07-30 08:06:59