Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego robotę budowlaną branży drogowej polegającą na wykonaniu odwodnienia jezdni poprzez ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1755R ulica Paderewskiego w Jarosławiu z podziałem na zadania: 1) Zadanie Nr 1- chodnik Zakres przedmiotowy niniejszego zamówi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1702 R Wólka Pełkińska-Kostków 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie robót w bran ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5331P Czarnylas - Dębnica (od km 0+000,0 do km 0+900,0). Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5307P w m. Rososzyca - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 150m (od km 0+0,00 do km 0+178,00). Z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi powiatowej nr 5039S - ulica Celna w Gołkowicach wraz z nadzorem autorskim oraz reprezentacją Zamawiającego w post ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap), na terenie gminy Kowala, na odcinku długości 554 ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatowego Zarządu ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1915W Gustawów - Kijanka w km 0+000 - 0+970 dł. 970 mb. Rodzaj i rozmiar prac do wykonania: a) rodzaj: ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na odcinku od wyremontowanej nawierz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2503L Gołąb - Wólka Gołębska w m. Gołąb na odc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych. Zamówienie składa się z pięciu niżej wymienionych części: Część 1 opracowanie dokum ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1241B Sztabin-Janówek. Przebudowę należy wykonać zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego dokument ( ... )

- Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm - 146 m2. - Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - 803 m2. - Skropienie nawierzchni emulsją - 803 m2. - Wzmocnienie nawierzchni geosiatką - 803 m2. - ( ... )

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 K Rożnów - Rożnów Zapora w km 0+000,00 - 1+595,00. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji, Specyfikacja T ( ... )

Powierzchniowe utrwalenie (regeneracja) nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2014r., polegać ma na: oczyszczeniu jezdni, jednokrotnym skropieniu emulsją asfaltową: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych. Zamówienie składa się z ( ... )

Roboty obejmują budowę sterującej sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej ul. Montwiłła w rejonie pływalni i targowiska miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, Gm ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 wraz z przeprowa ( ... )

Wyszukano w czasie : 829 Strona wygenerowana : 2014-07-23 05:32:09