Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przebudowa drogi powiatowej nr 1540 K Łącko - Wola Kosnowa w km 1+400 - 3+140. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji, Specyfikacja Techniczna - za ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice - roboty uzupełniające w zakresie: KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI 1. Ustawienie krawężnika betono ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu mrągowskiego w sezonie zimowym 2014/2015. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Niniejsze zamówi ( ... )

zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez PZD w Wieluniu - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg, tj. praca następującego sprzętu: ZAD. NR 1 samochody o nośności minimum 8 ton jako no ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach polegające na odśnieżeniu dróg oraz zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu 20% mieszank ( ... )

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2014/2015 z podziałem na 5 części. Część nr 1 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą soli drogowej niezbrylającej (luzem) w ilości około 375 ton do zimowego utrzymania dróg w tym: - ok. 125 ton do Obwodu Drogowego w Siczkach ( ... )

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 - długość 294 km na terenie gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Piń ( ... )

Przedmiotem zamówienia publicznego jest odśnieżanie i likwidacja śliskości w sezonie zimowym 2014/2015 na drogach powiatowych, położonych w powiecie koszalińskim, sprzętem lekkim będącym w posiadani ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Remont podmytego i uszkodzonego obiektu mostowego nr JNI 35000210 w Kasince Małej, remont korpusów drogowych w miejscowościach: Poręba Wielka, Glisne, Mszana D ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa- Lutcza w km 0+103 i w km 0+270.Zakres robót niniejszej inwestycji obejmuje m,in. ro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w następującym zakresie: a) odśnieżania i posypywania materiałem uszarstniającym dróg powiatowych na ter ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przesyłu energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych i innych jednostek Zamawiającego. Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imien ( ... )

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1000 ton do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie powiatu cieszyńskiego. Dostawę przewiduje się w dwóch etapach na ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5329P w m. Janków Przygodzki.Zamówienie obejmuje m.in. niżej wymieniony zakres: Remont kanału ( ( ... )

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1514 Jaktorów - Budy Zosine na odcinku 555 mb wraz z poboczami w miejscowości Stare Budy, gm ( ... )

dostawa tłucznia granitowego frakcja 0-31,5 w ilości nie więcej niż 220 Mg ( ... )

Zamówienie podzielone jest na cztery zadania i obejmuje: 1) dostawę piasku w ilości do 1000 Mg i wymieszaniem go z solą drogową, Wymagania: - piasek o uziarnieniu do 2 mm bez zanieczyszczeń i części g ( ... )

Wyszukano w czasie : 817 Strona wygenerowana : 2014-11-01 06:12:26