Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Poprzez wykonanie prac remontowych zostaną wyeliminowane czynniki destrukcyjne mające wpływ na pogorszenie stanu technicznego mostu tj przecieki wody w obrębie istniejących szczelin dylatacyjnych o ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę soli drogowej gruboziarnistej granulacji 0,18 - 5 mm do mieszania z piaskiem, z dodatkiem antyzbrylacza spełniającej normę PN-86/C - 84081/02. Planowan ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi-chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 4906P Tarchalin - Bojanowo w m. Bojanowo, od km 3+448 do km 3+698 na długości 240 mb Zakres prac o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych zgodnie z podziałem na 2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych zgodnie z podziałem na 5 ( ... )

Przebudowa drogi powiatowej nr 1712E w miejscowości Rowy poprzez wykonanie chodnika ( ... )

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa w km 2+380,00 - 2+840,00. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji, Specyfikacja Tec ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w miejscowości Wilczyce i Jurków w km 9 + 200 - 10 + 540 - etap I w ramach usuwania ( ... )

rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn /budowa chodnika/w miejscowości Dursztyn. W ramach realizacji ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie robót w branży ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa mineralnego frakcji 0-31,5 mm do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie loco: Manowo 12a, 76-015 Manowo. 2. Pochodzenie kruszywa: przekruszo ( ... )

1.Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe oznaczone tytułem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek - Dąbrowa gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) - etap III. 2. Mie ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa w miejscowości Nida na odcinku od km: 2+876 do km: 3+383 ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy soli drogowej z antyzbrylaczem do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie loco : Manowo 12A, 76-015 Manowo 2. Przeznaczenie s ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1910 N Susz - Kisielice w msc. Bałoszyce oraz remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2812 N Iława ul. Wiejska. Zakres ro ( ... )

CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3805W w m. Brochów, km 1+040 - 1+390, dł. 350 m. Zakres robót obejmuje: - wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 2 ( ... )

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego robotę budowlaną branży drogowej polegającą na poszerzeniu drogi o zróżnicowanej sze ( ... )

Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego i utrzymywanych przez PZD Racibórz. Czynności powyższe należy wykonać zgodnie z technologią ma ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa znaków pionowych dla potrzeb PZD w Jaśle. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania, z których każde będzie taktowne jako oddzielne zamówienie: Przedmiot zamówienia ( ... )

Roboty pomiarowe 0,674 km; karczowanie krzaków 395 m2; karczowanie drzew o średnicy 60 cm z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi 1 szt.; oczyszczenie z darni istniejącej nawierzchni żwirowej 10 m3; r ( ... )

Wyszukano w czasie : 742 Strona wygenerowana : 2014-07-29 12:42:13