Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest / Świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie zimowym 2015/2016 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku -Zdroju, ( ... )

Dostawy materiałów do zimowego utrzymania dróg dla PZD Przeworsk w sezonie 2015-2016 obejmująca następujące częśći Część nr 1 Dostawy soli drogowej mieszankowej luzem z domieszką antyzbrylacza -do mie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych, robót geodezyjnych oraz uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń w ramach zadania projektowego pn.: Uzyskanie decyzji o Zezwolen ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew z zachowaniem standardu V w sezonie zim ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych, robót geodezyjnych oraz uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń w ramach zadania projektowego pn.: Uzyskanie decyzji o Zezwolen ( ... )

Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu: drogi powiatowej nr 1520 Bukówka - Skuły w miejscowości Grzmiąca, na odcinku dł. 39m (nawierzchnia wraz z poboczami) gmina ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 1260m. Zamówienie obejmuje m.in. ( ... )

Zakres robót obejmuje: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w km 15+427,41 - 15+922,50 w m. Korzenna. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowego wzmocnienia drogi na odcinku 220 m polegającego na zastosowaniu warstwy wzmacniająco-wyrównawczej z betonu asfaltowego, odtworzenie krawędzi oraz ułoż ( ... )

2015-11-24 Dostawa kruszyw

Przedmiotem zamówienia jest : 1. Część I zamówienia - dostawa kruszywa mineralnego frakcji 0-31,5 mm 2. Część II zamówienia - dostawa grysu płukanego frakcji 2-5mm i grysu płukanego frakcji 5-8 m ( ... )

1)Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych tj. odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w codziennej dysp ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016. Wykonanie usługi obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do 2+950 o długości 2,950 km. Szczegółowy zakres i opis robót zawarty je ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 ton mieszanki mineralno - asfaltowej do układania na zimno do siedziby Obwodu Drogowego w Iławie i Obwodu Drogowego w Suszu Karolewie (po 50 ton dla każdego ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do km 8+768 o długości 2,400 km. Szczegółowy zakres i opis robót zawarty jest w Przed ( ... )

Wyszukano w czasie : 1009 Strona wygenerowana : 2015-11-27 23:35:57