Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe wchodzące w zakres bieżącego utrzymania dróg w roku 2015, na terenie powiatu zawierciańskiego. Roboty realizowane będą na drogach publicznych administrowany ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską do prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zawierciu. Szczegółowy wykaz wymaganych jednostek ( ... )

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy grysu bazaltowego płukanego o frakcji 2-5 mm oraz emulsji asfaltowej szybkorozpadowej, niemodyfikowanej o zawartości asfaltu 65%. Wykonawca zobowiązany bę ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie OD Iława (gmina Iława, Lubawa i część gminy Zalewo) i OD Susz (gmina Susz, Kisiel ( ... )

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi. Zadanie dotyczy drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów i obejmuje wykonanie następującego ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Zakup masy asfaltowej na zimno oraz emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC wraz z sukcesywną dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w ciągu r ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr. kraj. nr 65 - Małe Olecko zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres prac będzie obejmował: przebudowę drogi powiatowej ( ( ... )

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do remontów cząstkowych dróg pod ruch KR-2, KR-3 w ilości nie więcej niż 330 mg ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC. 1.1 Opis zamówienia: a) Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia obejmują wymagania dotyczące dos ( ... )

Zadanie nr 1 Drogi powiatowe na terenie gmin: Tczów, Kazanów i częściowo Zwoleń. 3532W Gózd - Rawica 3533W Kłonówek - Rawica 3534W Makowiec - Rawica 4502W Kazanów - Kopiec 3536W Odechów - Sienno - ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego/w ramach /Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeńst ( ... )

dostawy drogowej emulsji asfaltowej K1-65 w łącznej ilości 120 Mg (kationowa szybkorozpadowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 65%) loco siedziba zamawiającego - Wieluń, ul. Fabryczna 7 ( ... )

Ścinanie poboczy na drogach powiatowych z wywozem gruntu i oczyszczeniem terenu z podziałem na zadania Roboty obejmują ścinkę poboczy odcinków dróg powiatowych: 1.Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy nr 1 w ( ... )

oboty pomiarowe w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powyk. 1,07 km - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek miner.-bitum.: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumi ( ... )

Przebudowa drogi powiatowej nr 1232W Ościsłowo -Sulerzyż - Chotum odcinek Sulerzyż - Chotum od km 2+980 do km 6+646,50 etap II i obejmuje niżej wymieniony zakres: a) roboty w zakresie przebudowy mostu ( ... )

Dostawa do siedziby zamawiającego pionowych znaków drogowych wraz z mocowaniami i elementów bezpieczeństwa ruchu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Augustowskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1.04.2015 roku do dnia 31.03.2020 roku: Staro ( ... )

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:projekt budowlany,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,kosztorys i ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1698B Koryciny - Czaje w km roboczym 0+000 ÷ 0+250 zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót objęty zamówieniem d ( ... )

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska - Miętne - Stary Puznów w km 4+420 ÷ 9+800 Przebudowa drogi obejmuje: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy lin ( ... )

Wyszukano w czasie : 839 Strona wygenerowana : 2015-03-27 18:15:57