Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg w ilości 460,00 ton, uziarnienie max 2 mm, zawartość frakcji ziaren drobnych tj. 0,075 mm nie większa niż 3%, piasek bez zanieczyszczeń ilastych i gliniastyc ( ... )

2.1 Opis Bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania określa formularz oferty (Załącznik nr 2). 2.2 Przystąpien ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych uzupełniających dla zadania - Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym - na dro ( ... )

Dostawa etyliny Pb 95, oleju napędowego, oraz gazu propan-butan w butlach 11 kg dla potrzeb - Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Przewidywana wielkość dostawy w okresie realizacji umowy wynosi: Z ( ... )

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ la samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów w ilości: - E95 - 4 000 litrów - ON - 22 500 litrów ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych tj. odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w codziennej dyspoz ( ... )

1)Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych tj. odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w codziennej dyspozy ( ... )

Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2015 na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie i Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku na następujące środki transportu:samochód samowył ( ... )

Przedmiotem zamóienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w zakresie budowy chodnika terenie Powiatu Toruńskiego w m. Turzno na odc. 120 m ( ... )

2.1 Przedmiotem zamówienia w dwóch częściach jest ubezpieczenie majątku i OC oraz pojazdów mechanicznych Powiatu Tczewskiego: 2.1.1 część 1 zamówienia - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego tj.: 1) Starostwo Powiatowe we Włocławku, 87-800 Włocławek ( ... )

Wykonawca zobowiązuje się: a) do odśnieżania i utrzymywania przejezdności dróg na zadaniu objętym umową - wg obowiązujących standardów, stanowiących załącznik do umowy b) do zwalczania śliskości na od ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy z podziałem na 2 części. Część nr 1 - Dostawa paliwa płynnego i olej ( ... )

1.Zamówienie obejmuje sukcesywny bezgotówkowy zakup (dostawę) niżej wymienionych szacunkowych ilości i rodzajów paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Powiatowego Zar ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych polegająca na sukcesywnym zakupie przez Zamawiającego paliwa dla pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Zamawiającego, w obrocie bezgotówkowym na p ( ... )

Zaopatrzenie z benzynę , olej napędowy i oleje smarowe pojazdów i sprzętu drogowego PZD w Białymstoku. ( ... )

1. Zamówienie obejmuje zakup paliw płynnych i gazowych (sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w 2015 rok ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rafinowanych produktów z ropy naftowej, sprzedaż paliwa we wszystkich stacjach paliw Wykonawcy na terenie powiatu łaskiego (co najmniej jedna stacja na terenie mias ( ... )

Wyszukano w czasie : 756 Strona wygenerowana : 2015-01-25 13:14:16