Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5307P w m. Rososzyca - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 150m-roboty uzupełniające. Zamówienie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5294P w m. Górzno - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 300m. Zamówienie obejmuje między innymi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac zimowego utrzymania dróg przy pomocy ciągnika opłużonego wraz z rozrzutnikiem na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 na nw. drogach wraz ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące realizację zadania: Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 2,8 km w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w pod ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1448 O Poborszów ul. Polna. Zamówienie obejmuje: rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, krawężników betonowych, ław pod krawężni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliwa płynnego do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będącego w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie w 2015 roku, w ilości ok.: ON - 34 000 li ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlano-drogowych polegających na wymianie warstw bitumicznych jezdni drogi wojewódzkiej Nr 789 na długości 1000 mb, zgodnie z przed ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Parcice - Czastary w miejscowości Parcice w km 10+065 do km 10+265 oraz w km 10+415 do km 10+575, długość odcinka ( ... )

Zakup bez dostawy 7 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych - zamówienie uzupełniajace ( ... )

Zamówienie podzielone jest na cztery zadania i obejmuje: 1) dostawę piasku w ilości do 1000 Mg i wymieszaniem go z solą drogową, Wymagania: - piasek o uziarnieniu do 2 mm bez zanieczyszczeń i części g ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: Likwidację przełomów; Roboty przygotowawcze; Podbudowę; Nawierzchnię; Roboty wykończeniowe; Urządzenie bezpieczeństwa ruchu; Inwentaryzację powykonawczą. ( ... )

Przebudowa odcinka ok. 520 mb nawierzchni ul. Długiej - wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 3 300 m2 wraz z wykonaniem poboczy i odcinka 50 mb chodnika z kostki brukowej betonow ( ... )

Zamówienie obejmuje: 1) podstawienie nośników samochodowych do piaskarek w celu realizacji zadań nr 1 - 6 z rozpoczęciem pracy w Grudziądzu z siedziby Powiatowego Zarządu Dróg ul. Paderewskiego 233 o ( ... )

Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska od km 2+043 do km 3+390. Zakres robót objętych zamówieniem: roboty przygotowawcze, przepusty pod koroną drogi, wyk ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno polegającej na budowie chodnika w m. Łowce 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówieni ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice- budowa chodnika w m. Skołoszów 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem ( ... )

Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku 185 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Mechaniczne usunięcie gruntu przerośniętego roślinnością Roboty rozbiórkowe ( ... )

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie w sezonie 2014/2015 zadanie 1-9 ( ... )

Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez PZD w Działdowie w sezonie zimowym 2014/2015. Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych podzielone są na dwie bazy: - Baza Spr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza - Radom (II Etap) na terenie gminy Jastrzębia, na odcinku długości 854,07 m od km ( ... )

Wyszukano w czasie : 765 Strona wygenerowana : 2014-10-26 02:14:49