Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części: Część nr 1 - Grysy kamienne do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Część nr 2 - Kruszywo łamane na naprawy ( ... )

1) Zakres robót: - roboty pomiarowe - 0740 km - ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym - 10,00t - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni -3631,26 - roboty ziemne - korytowanie na poszerzeniu - ( ... )

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Makoszyn - Przybyłów - odcinek o długości 0,445 km Zakres robót: - roboty pomiarowe - 0, 445km - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni -2225,00 m2 - skropien ( ... )

Kruszywo naturalne z dowozem: Zad. A Kruszywo naturalne (pospółka) z dowozem na modernizację drogi powiatowej Nr 1598B na odcinku od drogi woj. Nr 681 do miejscowości Poletyły o dł. 2391 m - 1030 m3. ( ... )

Zakres robót obejmuje: Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska (w km 9+033,96 - 9+480,55) i nr 1562 K Podole Górowa - Łęka (w km 11+284,25 - 11+299,47). Sz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych wraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi - Sucha - Kamień. Szczegółowy zakres i op ( ... )

3.1. Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu: drogi powiatowej nr 1507 Grodzisk Maz. - Izdebno Kościelne - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne w m. Cegłów (nawierzchn ( ... )

Zakres robót obejmuje: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w km 12+544,00 - 12+895,89 oraz 13+004,25 - 13+705,53 Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, S ( ... )

Przebudowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2207G - ul. Gdańskiej w Skarszewach. Zadanie nr 2 - Przebudowa cho ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie na terenie Gmin: Horodło, Hrubieszów, Mircze w miejscach ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na teren działania Powiatowego Zarządu Dróg Starogard Gdański w sezonie z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem kruszywa naturalnego suchosianego o uziarnieniu 0-2 mm, przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg na teren działania Powiatoweg ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów - Regulacja i oczyszczenie koryta wraz z naprawą umocnienia brzegu w rejonie obiektu mostowego ( ... )

Remont drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo - Gołymin Ośrodek w miejscowości Wróblewo od km 0+003 do km 0+353 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Świątkowice - Lututów. Przebudowa obejmuje odcinek w/w drogi powiatowej o długości 690,36 mb. Na potrzebę opi ( ... )

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4510 E w Bolesławcu ul. Wieluńska - etap II. Początek projektowanego odcinka chodnika znajduje się na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej nr 4510 E z drog ( ... )

Budowa ciągu rowerowo - pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E Wójcin - Łubnice w m. Wójcin oraz w m. Łubnice. W/w budowa ciągu rowerowo pieszego została podzielona na zadania: Zadanie 1 Budowa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zmierzających do realizacji zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów - Tymbark w km 1+900 - 20+394 na terenie powiatu limanowsk ( ... )

Wyszukano w czasie : 1011 Strona wygenerowana : 2016-05-01 23:15:32