Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje m.in.: - roboty pomiarowe - skropienie nawierzchni asfaltem - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną śr. grub. 2cm - wykonanie war ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w ramach zamówienia uzupełniającego - remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik: 1. Wykonanie podbudowy: Skropienie mechan ( ... )

Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku 954,49m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z mieszanek minera ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje m.in.: - skropienie nawierzchni asfaltem - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną ,śr.grub.2 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z ( ... )

Ogólny zakres prac obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych - drogowych polegających na przebudowie drogi powiatowej na długości - 2,62 km zgodnie z przedmiarem robót z podziałem n ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres budowy parkingu przy ul. Broniewskiego w Zawierciu. Podstawowe dane techniczne : - ilość stanowisk post ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice polegająca na przebudowie mostu nad ciekiem wodnym Zajączkowska Struga w km 2+025 w miejscowości Wola K ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Chełmińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i ( ... )

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 K Tymowa - Łososina Dolna w km 14+700,00 - 15+413,00. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji, Specyfikacj ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi nr 1024F relacji Lubięcin - Buczków. Zadanie jest realizowane oraz finansowane z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg. Zadanie obejmow ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje; Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1341W od drogi nr 17 - Mierżączka - Reducin - Chęciny - Łąki w km 3+225 ÷ 3+335 Przebudowa drogi obejmuj ( ... )

Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi powiatowej nr 4901E Czartki-Zborowskie ( ... )

Parametry techniczne ciągnika Moc silnika homologowana kM min.95 kM Napęd 4x4 Skrzynia biegów mech. zsynchronizowana Ilość biegów do przodu min.10 Ilość biegów do tyłu min.10 Rewers mech.-lub ( ... )

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. polegających na remoncie drogi powiatowej 5928S, ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach (u ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Remont odcinka ul. Gen Ziętka w Orzeszu. 1.1. Remont odcinka nawierzchni na odcinku 100 mb 1.2. Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny o szer. 5 m - 500,00 m2 1.3. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza na DP 1008S w m. Stary Kocin, gmina Mykanów na dł. 300,00 mb ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odwodnienia DP 1082 S - ul. Słowackiego w m. Koniecpol ( ... )

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. polegających na przebudowie drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu (us ( ... )

Remont - nakładki bitumiczne z podziałem na zadania Zadanie nr 1: - dr. pow. nr 2183P w m. Sokolniki: 625,00 mb + włączenia dróg dojazdowych Zadanie nr 2: - dr. pow. nr 2236P w m. Gołąbki: 400,00 mb ( ... )

Wyszukano w czasie : 745 Strona wygenerowana : 2014-09-02 23:13:09