Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno - asfaltowej dla ruchu średniego do wbudowywania na gorąco. Przewidywana wstępnie wielkość zakupu: Masa mineralno - asfaltowa dla ruchu średniego w ( ... )

Zamówienie obejmuje realizację zadania w systemie - zaprojektuj i wybuduj- w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych do realizacji decyzji, zezwoleń, uzg ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Powiatu Wodzisławskiego. Parametry określające zakres robót ( ... )

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów o dł. 3600 mb, od km 19+770 do km 21+870 i o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku w miejscowości Wronki zgodnie z dokumentacją projektową ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu z własnych materiałów i własnym sprzętem zadania pn.: Remont drogi powiatowej Nr 2543L Kol. Drzewce - dr. pow. Nr 2540L od km 0+000 ( ... )

1. Początek projektowanej przebudowy przyjęto w km 1+879, a koniec w km 2+359. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających w szczególności na: - wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltoweg ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 4124S tj. ul. Kosów w Studzienicach uwzględniający szkody powodziowe z czerwca 2013 roku. Roboty obejmują: - remont nawierzchni jedni wraz z miej ( ... )

Przebudowa drogi powiatowej nr 5586 Kraszewice - Czajków w km 0+630 1+630, długość 1,0 km. Zamówienie obejmuje: roboty pomiarowe, skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65%, wyrównanie istniejącej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Trzebica - Żabiec - Komorów od km 0+000 do km 1+450 długości 1450mb. ( ... )

Wykonanie odwodnienia posesji i podłączenie ich do ciągu kanalizacji deszczowej (ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych - 26,00m) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie - Balice od km 5+680 do km 6+780 długości 1100mb. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wlk. - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+748 do km 4+448 (km rob.: 0+000 - 0+700). Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przyg ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w m. Wietlin 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie robót ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych - drogowych polegających na przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej na długości - 328 mb zgodnie z przedmiarem ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wchodzące w zakres inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec - etap IV wraz z budową ronda. Zakres inwestycji obejmuje przebudo ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych - drogowych polegających na przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej na długości - 535 mb zgodnie z przedmiarem ( ... )

Uwaga! 1. Realizacja zadania odbywa się etapami. Aktualnie na dojazdach do mostu trwają roboty z branży drogowej. Roboty przewidziane w tym etapie obejmuje załączony przedmiar i tylko tych dotyczy pro ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego - 8 zadań, w tym: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1428K Bochnia (ul. Brzeska, ul. K ( ... )

Wyszukano w czasie : 1543 Strona wygenerowana : 2014-09-22 16:13:06