Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Szlendak - Baranowski s. c

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu profilowania dróg gminnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym 200 000 ( ... )

Wbudowaniu gruzu budowlanego kruszonego w ilości 2075 ton a następnie przywróceniu remontowanej nawierzchni prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego równiarką drogową wraz ze stabilizacją wałem ( ... )

Przebudowa lub remont szacunkowo 4 km dróg gminnych gruntowych, o średniej szerokości 4,5m, polegający na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego, ceglanego lub rumoszu o frakcji 0-65mm bez ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany, odcinek długości 1012 m, przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni tłuczniowej, szerokość jezdni utwardzon ( ... )

Wykonanie remontu polega na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni tłuczniowej dojazdu p.poż. Do naprawy należy użyć tłuczeń o uziarnieniu 0/31,5 mm dostarczony kosztem Wykonawcy. Dopuszcza się zastosowa ( ... )

Przebudowa drogi Kwiatkowice - Lubczyno o łącznej długości 2800 mb, korytowanie na głębokość 15 cm pasem 4,5 m nawierzchnia z gruzobetonu (17 cm), wierzchnia warstwa z klińca kamiennego (2 cm) oraz pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym 20 000 ( ... )

Remont i konserwacja dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Krosno. Zamówienie podzielono na dwa pakiety: Pakiet nr 1: Remont drogi leśnej Przy dołach o długości L= 6 020 m położonej na teren ( ... )

Poprawa warunków odwodnienia terenów zalewowych rzeki Warty poprzez wykonanie remontu przepustów drogowych w miejscowościach Mierzyn oraz Dormowo. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: Remont pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej pożarowej Nr 26 w leśnictwie Kaczeniec, Marylec. Zamówienie uzupełniające obejmuje przebudowę odcinka drogi leśnej gruntowej i po ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej i pożarowej Nr 26 w leśnictwie Kaczeniec, Marylec o długości całkowitej 645 m (odcinek drogi od 0+300,00 km do 0+945,00 km) poprze ( ... )

1.Profilowanie dróg gruntowych bez zagęszczenia, na maks. odległość od Trzcianki 25 km -1.000 m2 2.Profilowanie dróg gruntowych z zagęszczeniem, na maks. odległość od Trzcianki 25 km - 180.000 m2 3.Do ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym 50 000 ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na wykonaniu konserwacji nawierzchni i utrzymaniu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Torzym w kilku technologiach. Ustalenia zawarte w niniejszej ( ... )

Profilowanie dróg gminnych,naprawa nawierzchni gruzem betonowo-ceglanym ,zużlem, pospółką żwirowo-glinianą .równanie boisk sportowych, wykonanie odwodnienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na profilowaniu wybranych odcinków dróg równiarką drogową i zagęszczeniu nawierzchni walcem drogowym wibracyjnym. Droga po konserwacji musi posiadać spadki ( ... )

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8; poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ( ... )

Wyszukano w czasie : 65 Strona wygenerowana : 2015-03-27 20:07:05