Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Szlendak - Baranowski s. c

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym 200 000 ( ... )

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie (konserwację) nawierzchni dróg gruntowych oraz poboczy według wskazań Zamawiającego m.in.: 1) wykonanie naprawy nawierzchni jezdni gruntowej - profilowanie mechanic ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej pożarowej Nr 19 w leśnictwie Osina o długości całkowitej 232,00 m (odcinek drogi od km 0+800,00 do km 1+032,00) poprzez wykonanie ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające polegające na: bieżącej naprawie dróg leśnych zlokalizowanych na terenie leśnictw będących w zarządzie Nadleśnictwa Potrzebowice. Bieżące naprawy odcinkó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tuczno polegających na:Profilowaniu i zagęszczaniu podłoża grun ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu profilowania dróg gminnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice w 2015 r. odbywające się poprzez wykonanie nawierz ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu profilowania dróg gminnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym 200 000 ( ... )

Wbudowaniu gruzu budowlanego kruszonego w ilości 2075 ton a następnie przywróceniu remontowanej nawierzchni prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego równiarką drogową wraz ze stabilizacją wałem ( ... )

Przebudowa lub remont szacunkowo 4 km dróg gminnych gruntowych, o średniej szerokości 4,5m, polegający na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego, ceglanego lub rumoszu o frakcji 0-65mm bez ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany, odcinek długości 1012 m, przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni tłuczniowej, szerokość jezdni utwardzon ( ... )

Wykonanie remontu polega na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni tłuczniowej dojazdu p.poż. Do naprawy należy użyć tłuczeń o uziarnieniu 0/31,5 mm dostarczony kosztem Wykonawcy. Dopuszcza się zastosowa ( ... )

Przebudowa drogi Kwiatkowice - Lubczyno o łącznej długości 2800 mb, korytowanie na głębokość 15 cm pasem 4,5 m nawierzchnia z gruzobetonu (17 cm), wierzchnia warstwa z klińca kamiennego (2 cm) oraz pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym 20 000 ( ... )

Remont i konserwacja dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Krosno. Zamówienie podzielono na dwa pakiety: Pakiet nr 1: Remont drogi leśnej Przy dołach o długości L= 6 020 m położonej na teren ( ... )

Poprawa warunków odwodnienia terenów zalewowych rzeki Warty poprzez wykonanie remontu przepustów drogowych w miejscowościach Mierzyn oraz Dormowo. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: Remont pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej pożarowej Nr 26 w leśnictwie Kaczeniec, Marylec. Zamówienie uzupełniające obejmuje przebudowę odcinka drogi leśnej gruntowej i po ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej i pożarowej Nr 26 w leśnictwie Kaczeniec, Marylec o długości całkowitej 645 m (odcinek drogi od 0+300,00 km do 0+945,00 km) poprze ( ... )

Wyszukano w czasie : 108 Strona wygenerowana : 2016-05-25 18:43:31