Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Szlendak - Baranowski s. c

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko 1. Rodzaj zamówienia: usługi 2. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elemen ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Santok, ETAP III 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) roboty ziemne, niwelacyjne, wyrównawcze sprzętem mechani ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem (konserwacją) nawierzchni dróggruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej pożarowej Nr 13 w leśnictwie Mężyk” o długości całkowitej 2 240,00 mb (odcinek drogi od km 2+960,00 do km 5+200,00) poprzez wyko ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Santok 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) roboty ziemne, niwelacyjne, wyrównawcze sprzętem mechanicznym, b) ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Santok w 2016 roku. Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie (konserwację) nawierzchni dróg gruntowych oraz poboczy. 2. Z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym 200 000 ( ... )

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie (konserwację) nawierzchni dróg gruntowych oraz poboczy według wskazań Zamawiającego m.in.: 1) wykonanie naprawy nawierzchni jezdni gruntowej - profilowanie mechanic ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej pożarowej Nr 19 w leśnictwie Osina o długości całkowitej 232,00 m (odcinek drogi od km 0+800,00 do km 1+032,00) poprzez wykonanie ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające polegające na: bieżącej naprawie dróg leśnych zlokalizowanych na terenie leśnictw będących w zarządzie Nadleśnictwa Potrzebowice. Bieżące naprawy odcinkó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tuczno polegających na:Profilowaniu i zagęszczaniu podłoża grun ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu profilowania dróg gminnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice w 2015 r. odbywające się poprzez wykonanie nawierz ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu profilowania dróg gminnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko składające się z niżej wymienionych elementów: a) równanie równiarką i wałowanie walcem wibracyjnym 200 000 ( ... )

Wbudowaniu gruzu budowlanego kruszonego w ilości 2075 ton a następnie przywróceniu remontowanej nawierzchni prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego równiarką drogową wraz ze stabilizacją wałem ( ... )

Przebudowa lub remont szacunkowo 4 km dróg gminnych gruntowych, o średniej szerokości 4,5m, polegający na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego, ceglanego lub rumoszu o frakcji 0-65mm bez ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo Plany, odcinek długości 1012 m, przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni tłuczniowej, szerokość jezdni utwardzon ( ... )

Wykonanie remontu polega na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni tłuczniowej dojazdu p.poż. Do naprawy należy użyć tłuczeń o uziarnieniu 0/31,5 mm dostarczony kosztem Wykonawcy. Dopuszcza się zastosowa ( ... )

Wyszukano w czasie : 148 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:48:01