Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - budowa 13 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5m x 5m, - budowa 1 stanowiska dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5m, - budowa chodnika o szero ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-09 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy Krótkiej w Olsztynie ( od ul. Bielskiej do ul. Nib ( ... )

W ramach ww. zamówienia, planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych i betonowej konstrukcji schodów, wykonanie koryta pod konstrukcję schodów, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowaneg ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa: 1. 42 sztuk tablic informacyjnych z nazwami przystanków (bez montażu), 2. 35 sztuk słupków przystankowych wraz z ich montażem (wariant 1), 3. 22 sztuk  ( ... )

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni parkingu oraz budowa oświetlenia. Zgodnie z dokumentacja projektową na etap I składa się: ­ roboty pomiarowe 0,04ha ­ rozebranie krawężnika ( ... )

W ramach ww. zamówienia, planuje się wymianę konstrukcji nawierzchni chodników o powierzchni łącznej około 86 m2 (etap I) oraz 1 zjazdu o powierzchni około 26 m2 (etap II) wraz z budową nowego odcink ( ... )

W ramach ww. zamówienia, planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie nawie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-31 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Budowa oświetlenia drogowego w zakresie 1 latarni, linii kablowej zasilającej ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-31 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego linarium na plac zabaw przy ulicy Grzegorzewskiej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 56 w 3 ławki z oparciem, 2 kosze na  ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-21 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

W ramach ww. zamówienia, planuje się wymianę konstrukcji nawierzchni chodnika o powierzchni łącznej około 185 m2 wraz z wymianą krawężników i obrzeży. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiono na za ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-24 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu pieszego wzdłuż ulicy Poprzecznej w Olsztynie ­ ETAP Ia Zakres obejmuje w szczególności: ­ rozbiórkę krawężników betonowych ­ rozbiórkę nawierzchni z płytek ch ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Etap 1 ­ remont chodnika po południowej stronie ulicy Jeżynowej od nr 8 do nr 18 włącznie. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów z betonu, try ( ... )

Budowa oświetlenia drogowego w zakresie 5 latarń, szafki zasilającej, linii kablowej dł. 212m. Słupy i oprawy zostaną udostępnione przez Zamawiającego (materiały z demontażu). ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-21 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - budowa 13 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5m x 5m, - budowa 1 stanowiska dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5m, - budowa chodnika o szero ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-17 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) rozebranie nawierzchni boiska w tym: - krawężniki - 147 mb, - nawierzchnia boiska z betonu asfaltowego 1180 m2 wraz z podbudową o gr 30 cm b) rozebranie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-17 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

W ramach zamówienia planuje się wykonać roboty wynikające z dokumentacji projektowej etap I, tj.: budowę nawierzchni drogowych, zamurowanie wjazdu do garażu oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-13 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Promienistej klasy L kategorii drogi gminnej w Olsztynie na odcinku od km 0+392.88 do km 0+476.74 Zakres obejmuje w szczególności: ­ roboty przygotowawcze (roz ( ... )

2016-09-27

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z zagospodarowaniem zieleni w rejonie wyremontowanego muru oporowego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie - działka nr 61-72/5 Zadanie obejmuje w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-05 10:00
  termin minął 20 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 368 Strona wygenerowana : 2016-10-25 12:23:30